آخرین تمرین تیم بانک سرمایه برای دیدار نخست مرحله پلی آف