اولین تمرین توپی سرمایه ای ها در ورزشگاه اوربیتا شهر وروکلا